ChemoAlternatives תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

  1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שChemoAlternatives ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.
  2. על מנת ליידע אותך בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותך והמוצעים על ידי ChemoAlternatives ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה ChemoAlternatives תהיה רשאית להביא לידיעתך מידע כאמור: 1) לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך 3) לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון 4) לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.
  3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה אותך אישית באופן שמי.
  4. ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.
  5. לצורך תחזוקת האתר.
  6. לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
  7. אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מChemoAlternatives בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת ChemoAlternatives לכתובת אלקטרונית ספציפית אשר תוקצה במיוחד לשם כך ואנו נענה לפנייתך.
  8. ChemoAlternatives תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. ChemoAlternatives שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.