תקנון

 •         מבוא
 •         קהל היעד של האתר
 •         האחריות למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר
 •         האחריות למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים – Links
 •         החובות החלות על המשתמש באתר
 •         מדיניות הגנת הפרטיות
 •         אבטחת מידע
 •         עלות השימוש באתר
 •         אחריות לגבי האתר
 •         אחריות לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט
 •         זכויות קניין רוחני
 •         מדיניות שינוי האתר או הפסקת פעילותו
 •         תמיכה למשתמשים באתר
 •         דין ומקום שיפוט
 •         שינוי תנאי השימוש באתר
 •         שונות
 1.       מבוא

שלום וברוכים הבאים לאתר של ChemoAlternatives ("האתר"). השימוש באתר הוא בכפוף לתנאים המפורטים בדף זה (להלן: "התקנון"). חשוב להקפיד ולעיין בתקנון כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים בו.

האתר מנוהל ע"י חברת REFUA SHLEMA SA DE CV הרשומה במדינת מקסיקו ב-RFC RSH161219P30 (להלן: "החברה")

 1.       קהל היעד של האתר

האתר מציג מידע כללי על השירותים אשר מציעים בתי חולים, קליניקות, רופאים וספקים אחרים של שירותי בריאות בתחום האונקולוגי ברחבי העולם (להלן: "ספקי שירותי בריאות") המעניקים שירותים רפואיים לחולים במחלות אונקולוגיות, לרבות ייעוץ רפואי, טיפולים רפואיים, מכשור וציוד רפואי, שירותים נלווים וכיו"ב (להלן: "השירותים הרפואיים").

ChemoAlternatives מזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו ולהרחיב את הידע שלו מן ההיצע הקיים באתר.

יחד עם זאת אתר זה מיועד לשימוש על ידי אנשים בני 18 שנים ומעלה. אתר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 18 ואלה צריכים לקבל את עזרתו של הורה או אפוטרופוס כדי להשתמש באתר זה. בעשותך שימוש באתר זה אתה מצהיר ומתחייב כי גלך אינו מתחת ל-18.

 1.       האחריות למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר

במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע ותכנים שונים הניתנים לך ע"י ChemoAlternatives. מקורו של מידע זה, כאמור יכול שיהיה מספקי שירותי בריאות ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצדדים שלישיים, ChemoAlternatives אינה יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תהיה לה כל אחריות בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

יובהר בזאת כי, הינך פוטר בזאת את ChemoAlternatives והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה, מכל אחריות כמפורט להלן.

הינך מצהיר כי ידוע לך אתר זה מיועד למטרות השכלה כללית בלבד. בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות. לעניין זה מובהר בזאת כי ChemoAlternatives לא מתחייבת לגבי האיכות או התאמתו של שירות רפואי מסוים או ספק שירותי בריאות ביחס לשירותים רפואיים כאלה או אחרים. המידע והחומרים המסופקים באתר אינם מהווים תחליף לשירות או ייעוץ רפואי. חשוב תמיד להתייעץ עם איש המקצוע לגבי שירותים רפואיים ובפרט אלו הייחודיים לך. בגין אף אחד מהשירותים הרפואיים המוצעים באתר זה אין התחייבות כי הוא נמצא בטוח, מתאים או יעיל אישית בשבילך או מייצג נוהג בתחום הרפואה. כמו כן השירותים הרפואיים הנזכרים באתר זה לא הוערכו על ידי ה- Food and Drug Administration (FDA) וכן לא הוערכו ע"י משרד הבריאות בישראל. אתר זה אינו נוטל על עצמו אחריות על אופן השימוש בחומרים המוצגים בו. כמו כן, שים לב כי האתר מעדכן את תכניו לעתים קרובות, בשל מגוון סיבות, ולכן ייתכן שחלק מהמידע אינו מעודכן. על כן הינך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ChemoAlternatives בקשר לכך.

בשים לב לאמור לעיל הינך פוטר בזה את ChemoAlternatives והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.

ChemoAlternatives רשאית לשנות או להפסיק שירותים, להימנע מלהוסיף שירותים חדשים או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע ו/או התכנים הנמסרים על ידה באתר.

 1.       אחריות למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים – Links

במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא אל ChemoAlternatives בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. ChemoAlternatives אינה מתחייבת כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, ChemoAlternatives אינה מתחייבת כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. ChemoAlternatives רשאית לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והיא רשאית להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1.       החובות החלות על המשתמש באתר

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הינך:

5.1   מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של ChemoAlternatives, אשר מפורטת בהמשך, והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.

5.2   מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את ChemoAlternatives מכל אחריות בעניין זה.

5.3   מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.

5.4   מתחייב שלא לעשות באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה .

5.5   מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.

5.6   מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ChemoAlternatives על פי כל דין, במקרים בהם ChemoAlternatives תחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהא ChemoAlternatives רשאית להעביר את פרטיך ו/או דפוסי התנהגותך לצד שלישי לפי הוראת בימ"ש, אם תינתן.

5.7   מסכים לכל האמור במסמך זה.

 1.       מדיניות הגנת הפרטיות

ChemoAlternatives תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

6.1   לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שChemoAlternatives ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.

6.2   על מנת ליידע אותך בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותך והמוצעים על ידי ChemoAlternatives ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה ChemoAlternatives תהיה רשאית להביא לידיעתך מידע כאמור: 1) לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך 3) לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון 4) לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.

6.3   לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה אותך אישית באופן שמי.

6.4   ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.

6.5   לצורך תחזוקת האתר.

6.6   לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

6.7   אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מChemoAlternatives בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת ChemoAlternatives לכתובת אלקטרונית ספציפית אשר תוקצה במיוחד לשם כך ואנו נענה לפנייתך.

6.8   ChemoAlternatives תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. ChemoAlternatives שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

 1.       אבטחת מידע

ChemoAlternatives תנקוט את כל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת ChemoAlternatives אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך ChemoAlternatives לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.

במידה וחלק מהתכנים ו/או דפים באתר זה נגישים אך ורק באמצעות שם משתמש וסיסמה, עליך לבצע תהליך הרשמה לצורך כך, במהלכו תתבקש לבחור סיסמה. תוכל לעדכן את פרטיך בכל עת על ידי כניסה לתוך אתר זה ולחיצה על "התחבר לחשבון". על ידי רישום, אתה מצהיר כי: (א) אתה משתמש בזהות שלך בלבד; (ב) סיפקת רק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא אודות עצמך במהלך תהליך הרישום.

על ידי כניסה אל אתר זה באמצעות סיסמה, אתה מצהיר כי תהיה האחראי הבלעדי לסודיות והשימוש בסיסמה, כמו גם לכל פעילויות המתבצעות על או באמצעות אתר זה באמצעות הסיסמה שלך. אם ברצונך לבטל את הרישום או אם נודע לך על כל אובדן, גניבה או שימוש בלתי מורשה של סיסמת כניסה, נא ליידע את ​​ ChemoAlternativesמיד.

ChemoAlternatives שומרת לעצמה את הזכות למחוק או לשנות כל סיסמה בכל עת ומכל סיבה שהיא.

 1.       עלות השימוש באתר

בגין הצפייה ו/או הגלישה באתר בלבד, ChemoAlternatives אינה גובה, בשלב זה, כל תשלום. במידה ו- ChemoAlternatives תחליט על גביית תשלום כלשהו בגין הצפייה באתר תפורסם הודעה נפרדת ומיוחדת על כך באתר.

 1.       אחריות לגבי האתר

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (as is). השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. בהקשר זה אין ChemoAlternatives מביעה כל עמדה ואין היא אחראית במפורש או במכללא ביחס:

9.1   למידע ולחומר המצוי באתר, וזאת למעט למידע ולתכנים המתייחסים אל ChemoAlternatives ומפורסמים באתר על ידה.

9.2   לחומר למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר.

9.3   לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או ברשת התקשורת המשמשות את האתר או את הגישה אליו.

9.4   לנזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר (למעט למידע ולתכנים המתייחסים אל ChemoAlternatives ומפורסמים באתר על ידה) ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר הכל כמפורט במסמך תנאי שירות זה לעיל.

ChemoAlternatives לא תהא אחראית בשום מקום בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מעילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת ChemoAlternatives.

במקרים בהם ChemoAlternatives תביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים הנמכרים על ידי צדדים שלישיים, ChemoAlternatives לא תשא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטים.

לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.

 1.   אחריות לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט

האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. לפיכך ChemoAlternatives אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיו"ב.

לפיכך לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי ChemoAlternatives ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בציפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.

 1.   זכויות קניין רוחני

הסימנים "ChemoAlternatives", " "REFUA SHLEMA SA DE CV הם סימנים מסחריים של ChemoAlternatives ושל החברה.

כל השמות ו/או סימני המסחר באתר, כמו גם שם האתר, הם קניינה של ChemoAlternatives בלבד או במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד והכל בהתאם לדיני זכויות היוצרים של מדינת ישראל והדינים הבינלאומיים. הינך מתחייב לא לעשות שימוש בכל שם ו/או סימן הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת ChemoAlternatives ו/או צדדים שלישיים רלבנטיים, לפי העניין, בכתב ומראש.

ChemoAlternatives הינה בעלת כל זכויות הקניין הרוחני בעיצובו של האתר למעט חלקים באתר שבהם ChemoAlternatives הינה מורשה על פי רשיון ו/או הסכם לעיצובם וכך גם בכל: תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, פרסומת וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או להעביר לצדדים שלישיים, ו/או לשכתב, ו/או לשנות ו/או לבצע יצירה נגזרת לכל הנ"ל ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מאת ChemoAlternatives. עם זאת הנך רשאי לצפות, להוריד, להציג ולהדפיס עותק של החומרים באתר לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד, כל עוד: (א) אינך משנה את החומרים בכל צורה שהיא; (ב) אתה כולל את כל הערות והגבלות החלים (לרבות הודעות על זכויות יוצרים); ו- (ג) אתה לא משתמש בחומרים באופן המרמז על קשר עם ChemoAlternatives או מי מטעמה.

סעיף זה תקף בכל שפה בה יופעל האתר.

 1.   מדיניות שינוי האתר או הפסקת פעולתו

ChemoAlternatives תהא רשאית לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. ChemoAlternatives תהא רשאית להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא אל ChemoAlternatives בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

 1.   תמיכה למשתמשים באתר

מעבר לעזרה השוטפת אשר ChemoAlternatives מציעה למשתמשים באתר, ChemoAlternatives אינה מתחייבת ליתן כל תמיכה באופן תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא אל ChemoAlternatives בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור.

 1.   דין ומקום שיפוט

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

 1.   שינוי תנאי השימוש באתר

ChemoAlternatives תהא רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת, שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום הופיעו בתקנון. מומלץ בפניך לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון.

 1.   שונות

16.1      עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

16.2      כל השתהות של ChemoAlternatives בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של ChemoAlternatives מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכות זו.

16.3      כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.

16.4      הודעות אישיות תשלחנה אליך לכתובת הדוא"ל שסיפקת בעת הרישום באתר. הודעות אלו ייחשבו להודעות שנמסרו תוך יום עסקים אחד מרגע משלוח ההודעה.

16.5      ChemoAlternatives רשאי להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר.

16.6      ליצירת קשר נא לפנות לדוא"ל ricki@chemoalternatives.com.

תקנו זה עודכן לאחרונה ביום 24.3.2017