האחריות למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר

במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע ותכנים שונים הניתנים לך ע"י ChemoAlternatives. מקורו של מידע זה, כאמור יכול שיהיה מספקי שירותי בריאות ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצדדים שלישיים, ChemoAlternatives אינה יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תהיה לה כל אחריות בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או הפסד ו/או נזק ישיר ו/או עקיף הנובע מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

יובהר בזאת כי, הינך פוטר בזאת את ChemoAlternatives והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה, מכל אחריות כמפורט להלן.

הינך מצהיר כי ידוע לך אתר זה מיועד למטרות השכלה כללית בלבד. בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות. לעניין זה מובהר בזאת כי ChemoAlternatives לא מתחייבת לגבי האיכות או התאמתו של שירות רפואי מסוים או ספק שירותי בריאות ביחס לשירותים רפואיים כאלה או אחרים. המידע והחומרים המסופקים באתר אינם מהווים תחליף לשירות או ייעוץ רפואי. חשוב תמיד להתייעץ עם איש המקצוע לגבי שירותים רפואיים ובפרט אלו הייחודיים לך. בגין אף אחד מהשירותים הרפואיים המוצעים באתר זה אין התחייבות כי הוא נמצא בטוח, מתאים או יעיל אישית בשבילך או מייצג נוהג בתחום הרפואה. כמו כן השירותים הרפואיים הנזכרים באתר זה לא הוערכו על ידי ה- Food and Drug Administration (FDA) וכן לא הוערכו ע"י משרד הבריאות בישראל. אתר זה אינו נוטל על עצמו אחריות על אופן השימוש בחומרים המוצגים בו. כמו כן, שים לב כי האתר מעדכן את תכניו לעתים קרובות, בשל מגוון סיבות, ולכן ייתכן שחלק מהמידע אינו מעודכן. על כן הינך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ChemoAlternatives בקשר לכך.

בשים לב לאמור לעיל הינך פוטר בזה את ChemoAlternatives והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.

ChemoAlternatives רשאית לשנות או להפסיק שירותים, להימנע מלהוסיף שירותים חדשים או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע ו/או התכנים הנמסרים על ידה באתר.